2019. február 23., szombat
Alfréd

Belföld

Az USA-ban keményen fogják a külföldi lobbiszervezeteket

A külföldi ügynökök regisztrációjáról szóló törvény (Foreign Agents Registration Act – FARA) 1938-ban lépett hatályba az Amerikai Egyesült Államokban, amit a náci propaganda elleni fellépés érdekében fogadtak el. A FARA kifejezetten külföldi államok vagy pártok megbízottjait kötelezi a nyilvántartásba való részvételre, magántulajdonban lévő külföldi cégek nem tartoznak a hatálya alá.

A törvény arra kötelezi a külföldi megbízóik érdekében politikai, vagy politika közeli tevékenységet végző megbízottakat, hogy:


 • rendszeres időközönként hozzák nyilvánosságra a megbízóikkal fenntartott kapcsolatukat,
 • mutassák be tevékenységüket, a finanszírozásukat bizonyító számlákat és az azokon szereplő összegeket.

Mindezen adatok nyilvánosságra hozatala elősegíti azt, hogy a kormány és az amerikai nép megfelelően értékelhesse e személyek megnyilvánulásait és tevékenységét annak fényében, hogy külföldi megbízottként működnek az országban. Az Igazságügyi Minisztérium FARA Regisztrációs Osztálya felelős a rendelkezés betartatásáért és a kapcsolódó adminisztrációért.

A törvény értelmében külföldi megbízó:


 • külföldi kormány, külföldi politikai párt;
 • az Egyesült Államok állampolgárságával nem rendelkező és ott lakóhellyel, tevékenységi székhellyel nem bíró személy;
 • olyan szervezetek, amelyek külföldi jog szerint jöttek létre vagy tevékenységük központja külföldön van.

A törvény értelmében külföldi megbízó ügynöke

 • külföldi megbízó ellenőrzése, felügyelete vagy utasításai alapján az USA-ban:
  • politikai tevékenységet folytat (A törvény értelmében politikai tevékenységnek minősül minden olyan tevékenység, amely bármilyen módon befolyással lehet az Egyesült Államok kormányzatára vagy közvéleményére akár amerikai bel- és külpolitika, akár egy külföldi állam vagy politikai párt vonatkozásában.);
  • PR tanácsadóként, reklámügynökként, politikai tanácsadóként működik;
  • külföldi megbízó nevében támogatást gyűjt, folyósít, eloszt;
  • az USA kormányzati szereplői, hivatalai előtt a külföldi megbízó érdekeit képviseli.

Kivételek: hírügynökségek; magánjellegű és nem politikai tevékenység, adománygyűjtés (pl. élelmiszer, ruházat); vallási, oktatási, tudományos céllal tevékenykedők; lobbisták (külön törvényi nyilvántartás); diplomaták, külföldi kormányok tisztviselői; egyedi mentességet élvezők.

A külföldi megbízó személy megbízottjára vonatkozó előírások

  • A megbízottnak 10 napon belül regisztrálnia kell azt követően, hogy elfogadja a megbízója felkérését, illetve mielőtt a megbízott megkezdi egyesült államokbeli tevékenységét a megbízója részére.
  • Senki sem végezheti megbízotti tevékenységet, amíg nem nyújtott be a Legfőbb Ügyésznek egy hiteles és teljes regisztrációs ívet és a kapcsolódó dokumentumokat, illetve amíg a kérelmét jóvá nem hagyták.
  • A regisztráció bárkitől megtagadható, amennyiben a törvény szövege szerint arra jogosulatlan.
  • A megbízottnak minden, a külföldi megbízó szándékából általa legalább két embernek az Egyesült Államokban eljuttatott tájékoztató anyagot be kell nyújtania az Igazságügyi Minisztériumnak a terjesztést követő 48 órán belül.
  • Amennyiben egy megbízott a Kongresszus bármelyik bizottsága előtt megjelenik és ott a külföldi megbízója érdekében fejti ki tevékenységét, be kell mutatnia a regisztrációs bizonyítvány egy hatályos példányát.

 

 • A külföldi megbízó regisztrált ügynökének a teljes tevékenységével kapcsolatos pénzügyi dokumentációt és könyveit meg kell őriznie, és a törvénynek megfelelő módon közzé kell tennie. Minden dokumentumot meg kell őrizni a megbízotti státusz megszűnését követő három évig. A vonatkozó törvény által hivatkozott dokumentumok szándékos elrejtése, megsemmisítése, megrongálása, meghamisítása, illetve mindezek kísérlete vagy előidézése törvénytelennek minősül.

Szankciók

 • Arra a személyre, aki a FARA törvény bármely rendelkezését, vagy a kapcsolódó szabályozások valamelyikét szándékosan megsérti, illetve bármelyik hivatalos szervnek benyújtott, vagy benyújtandó, törvény által előírt dokumentummal kapcsolatban szabálytalanságot követ el, 5 00010 000 dollárig terjedő bírság, vagy 6 hónaptól 5 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.
 • Minden külföldi állampolgárságú személyt, akit a vonatkozó törvény vagy más kapcsolódó szabályozás megsértése, illetve annak kísérlete miatt elítéltek, ki kell utasítani az országból.
 • Amennyiben a Legfőbb Ügyész állásfoglalása szerint a regisztráció nem felel meg a törvényi követelményeknek, a Regisztrációs Osztálynak írásban kell értesítenie az érintett felet, megjelölve a kifogásolt elemeket. A felszólítás kézhezvételét követő 10. napon túl törvényellenes a külföldi megbízó ügynökének tevékenysége, amennyiben a törvénnyel és a kapcsolódó szabályozásokkal összhangban lévő módosított regisztrációs dokumentumokat nem nyújtotta be.

 

Gulyás Gergely: a magyar jogrendben nem lehet törvényeket felfüggeszteni

Fidesz: az átláthatósági javaslatnak nincs szankciós jellege

Kapcsolódó Cikkek