EUR: 333,66 Ft
CHF: 305,45 Ft
2019. szeptember 20., péntek
Friderika
 | 

Általános Szerződési Feltételek

 1. Jelen Általános Szerződési Feltételek tárgya a Modern Media Group Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság – továbbiakban: Kiadó – kiadásában megjelenő Lokál című napilap és a Lokál Extra című hetilap, valamint mellékletei hirdetési felületeinek értékesítése. A jelen feltételektől eltérő bármilyen egyéb rendelkezés mindaddig érvénytelen, amíg az nem nyert írásban elfogadást a Kiadótól.

 

 1. A Megrendelő a hirdetési szerződés, megrendelés aláírásával, illetve a visszaigazolás jóváhagyásával tudomásul veszi, hogy a Lokál és Lokál Extra az olvasók számára ingyenes, ezáltal a legszélesebb olvasói körökhöz is eljut. A Kiadó az olvasói érdeklődés maximális fenntartása és kielégítése érdekében a lap összeállítása során törekszik az aktuális hírek teljes körének megjelentetésére, és ezekhez kapcsolódó cikkeket is publikál. A Megrendelő ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a Kiadó a lap előállítási költségeit a hirdetési bevételéből fedezi.

 

 1. A Kiadó a megrendeléseket írásban (e-mailben, levélben, faxon, megrendelőlapon vagy személyesen) fogadja el, és azokat írásban visszaigazolja. A hirdetések megrendelésekor a Megrendelőnek meg kell neveznie vállalkozását, annak székhelyét vagy állandó telephelyét, adószámát (természetes személy Megrendelő esetén nevét, lakcímét és adóazonosító jelét), bankszámlaszámát, valamint a kívánt megjelenési helyet, dátumo(ka)t, méretet. A Megrendelő a minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá eső árura vonatkozó reklám esetén köteles nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és annak alapján az áru forgalomba hozható. Ha az áru nem esik ilyen kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia. A Megrendelőnek a megrendelésben nyilatkoznia kell a fizetés módjáról is. A Kiadó egyes esetekben csak előre fizetés mellett fogadja el a megrendelést.

 

 1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. XLVIII. törvény egyes áruk reklámozására vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat megfogalmazó, 7–22. §-ban lefektetett rendelkezéseinek – különösen, de nem kizárólagosan a fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok, közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozásának tilalma; dohányáru, alkoholtartalmú ital reklámozására és a reklám közzétételére vonatkozó tilalmak, valamint a dohányáru sajtótermékben való reklámjának tartalmára vonatkozó rendelkezések – megsértése esetén a Kiadó semmiféle felelősséggel nem tartozik. Az e pontban megfogalmazott rendelkezések megsértéséért a Megrendelő teljes felelősséggel tartozik.

 

 1. A Megrendelő a hirdetés anyagát kéziratos formában 5 munkanappal, nyomdakész formában 3 munkanappal köteles a Kiadó hirdetési részlegére eljuttatni. Behúzás esetén a Megrendelő a behúzás anyagát a megjelenés előtt 3 munkanappal a megjelenés előtt köteles a Kiadó által megjelölt helyen leadni, illetve a Kiadó székhelyére abból támpéldányt eljuttatni.

 

 1. A megjelenések időpontjának esetleges változásáról a Kiadó haladéktalanul értesíti a Megrendelőt.

 

 1. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy a lap profiljába nem illő hirdetéseket nem jelenteti meg. Ebben az esetben a Kiadó egy már megrendelt és visszaigazolt hirdetés közlését konzekvenciák nélkül visszamondhatja vagy megkifogásolhatja.

 

 1. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy szerkesztőségi megfontolásokból – az 1. pontban foglalt szempontokra tekintettel – a hirdetések elhelyezésén változtasson. Erről még a megjelenés előtt tájékoztatja a Megrendelőt. A speciális elhelyezési, illetve egyéb igények kielégítését a Kiadó nem tudja minden esetben garantálni. Ilyenkor a Kiadó csak a hirdetés alapárát számlázza.

 

 1. A Megrendelő köteles előre tájékoztatni a Kiadót, ha a Megrendelő által küldött hirdetési anyagban harmadik fél logója, arculati eleme vagy a harmadik félre vonatkozó utalás szerepel. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy felárat számoljon fel a hirdetésre a harmadik fél hirdetésben való megjelenési arányától függően.

 

 1. A Kiadó nem vállal felelősséget a Megrendelő által jóváhagyott hirdetésekben előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá azért sem, ha a kár egy hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be. („Elmaradt haszon” címén a Kiadó nem vonható felelősségre.) A Kiadó az általa elkészített hirdetéseket elfogadottnak tekinti, ha a megjelenés előtt 3 munkanappal, az adott napon 17.00 óráig a Megrendelő írásban nem jelzi az észrevételeit.

 

 1. Az előre megrendelt hirdetések határidőn túli leadása esetén a Megrendelő köteles a hirdetési díj 10 százalékának megfelelő késedelmi kötbért fizetni, ha a Kiadó a hirdetést meg tudja jelentetni. Leadási késedelem esetén azonban a megjelenés nem garantált. Ha a hirdetést a Kiadó a leadási késedelem miatt nem tudja megjelentetni, a Kiadót a hirdetési díjnak megfelelő kötbér illeti meg. Folyamatos megjelenés esetén – ha a Megrendelő a leadási határidőig kifejezetten nem jelzi, hogy változtatni kíván a hirdetésén – a Kiadó automatikusan a legutolsó megjelenéskor közölt hirdetést jelenteti meg.

 

 1. A Kiadó a hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő károkért csak abban az esetben vállalja a felelősséget, ha a változtatást vállalta, és annak végrehajthatóságát írásban visszaigazolta. A leadást követő változtatásokból származó többletköltséget minden esetben a Megrendelő viseli.

 

 1. A Megrendelő felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák) rossz minőségéből vagy hiányából fakad. A nyomdai megjelenés során – megfelelő eredetik esetén is – előfordulhatnak kismértékű szín- és tónusbeli eltérések, amelyek azonban nem minősülnek hibás teljesítésnek.

 

 1. Az Ügynökségnek a Megrendelők számára minden esetben – lehetőség szerint adathordozón küldött – nyomdakész anyagot kell biztosítania. Változtatások esetén új nyomdakész anyagról kell gondoskodnia.

 

 1. A színes hirdetésekhez kromalint vagy más színmintát, az elektronikus formában érkező anyagokhoz minden esetben printet kell mellékelni.

 

 1. A Kiadó az átvett kéziratokon jogosult a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat elvégezni, az esetleges értelmezési okokból eredő érdemi szövegváltoztatást csak a Megrendelővel egyeztetve végezheti el. A Kiadó a Megrendelő által leadott nyomdakész anyagot változtatás nélkül jelenteti meg. Amennyiben azonban a Kiadó a hirdetés szövegében tartalmi vagy formai hibát észlel, azt minden esetben közli a Megrendelővel, és azt csak közös egyeztetés után korrigálhatja. Nyomdakész anyagok esetében a Kiadó a hibát kijavítja vagy javításra visszaküldi. „Nem észlelés” címén a Kiadóval szemben semmiféle igény nem támasztható.

 

 1. A Kiadó csak a Megrendelő kifejezett kívánságára küld imprimatúrát, amelyet csak akkor tekint elfogadottnak, ha azt a Megrendelő aláírva és datálva a megadott határidőre visszaküldi.

 

 1. Amennyiben a Megrendelő a hirdetés előállításához a Kiadó segítségét kéri, azt a megrendeléssel együtt közölnie kell. A Kiadó a nem nyomdakész hirdetések elkészítését – más megállapodás hiányában – 20 százalék technikai költség ellenében vállalja.

 

 1. Reklamációt az adott hirdetést tartalmazó lap megjelenésétől számított 5 munkanapon belül lehet bejelenteni. A Kiadó reklamációt csak írásban fogad el.

 

 1. A Kiadó a hirdetők által leadott filmeket és nyomdakész anyagokat az utolsó megjelenést követő 3 hónapig őrzi meg. Ezt követően – ha más megállapodás nem történt – az anyagokat megsemmisíti.

 

 1. A már írásban visszaigazolt megrendelések esetében a Kiadó csak írásban fogad el lemondást. Lemondási határidő: a megjelenés előtti 8. munkanapon a hirdetés külön díj megfizetése nélkül lemondható, a megjelenés előtti 6–7. munkanapon 50 százalékos, a 4–5. munkanapon 70 százalékos, a megjelenést megelőző 3. munkanaptól a megrendelt felület értékének 100 százalékos megfizetésével lehet lemondani a már megrendelt hirdetést. Behúzás esetén a lemondási határidő a megjelenést megelőző 5 munkanapon belüli, későbbi lemondás esetén a behúzás költségének 100 százalékát a Megrendelőnek meg kell térítenie. A Kiadó fenntartja a jogot, hogy a hirdetési anyagleadást követően, amennyiben az sérti a Kiadó kereskedelmi érdekeit, a Kiadó a megrendelést a megjelenés előtt írásban visszautasíthatja. Ilyen esetekben semmilyen ellentételezés nem terheli a feleket.

A hirdetés lemondása kizárólag írásban történhet. A határidő a Kiadóhoz történő megérkezéstől számítandó.

 

 1. Kiemelt felületek esetében (borítóoldali és különleges hirdetési felületek) a már előre befoglalt felületeket a Kiadó csak akkor tudja garantálni, ha legkésőbb a megjelenési napot megelőző 14. munkanapig a Kiadóhoz megérkezik az írásos megrendelő.

 

 1. A Kiadó a megállapodás keretében megjelenő hirdetések ellenértékéről a megjelenést követően a Megrendelőnek a megállapodás szerinti engedménnyel csökkentett számlát küld, és ahhoz csatolja a számla alapját képező, a megjelentetett hirdetést tartalmazó újságot.

 

 1. A hirdetési megbízások során adott kedvezmények csak az adott naptári évben megjelenő hirdetésekre vonatkoznak. Mennyiségi és gyakorisági kedvezmények igénybevétele esetén a Megrendelő vállalja, hogy a megrendelést egy későbbi időpontban nem mondja le, vagy lemondás esetén a kedvezménykülönbséget – továbbá a lemondás időpontjától függő díjtöbbletet – számla ellenében visszafizeti a Kiadónak. Tehát amennyiben a megrendelt hirdetési lehetőséget a Megrendelő nem használja ki teljes mértékben, a listaár és a kedvezményes hirdetési ár közötti különbséget köteles haladéktalanul visszafizetni. A Kiadó által adott engedmény, illetve jutalék harmadik személy részére külön megállapodás hiányában nem ruházható át.

 

 1. Átutalással történő fizetés esetén a számlák kiegyenlítésének határideje 8 banki nap. Ha a Megrendelő a fizetési határidő betartását elmulasztja, a Kiadó a további hirdetések közlését azok visszaigazolása ellenére is felfüggeszti, illetve a megállapított kedvezményeket egyoldalúan visszavonja.

 

 1. Lejárt tartozás esetén (sorozathirdetés) a Kiadónak jogában áll a már megrendelt és már visszaigazolt hirdetéseket nem megjelentetni mindaddig, amíg teljes egészében nem rendeződtek a lejárt számlatartozások.

 

 1. Késedelmes fizetés esetén a Kiadó 20 százalék késedelmi kamatot jogosult felszámítani.

 

 1. A Kiadó fenntartja magának a jogot az évközi árváltoztatásra, de erről a Megrendelőket a tarifamódosítás érvénybelépése előtt legalább 30 naptári nappal értesíti. A Megrendelő – amennyiben az új tarifákat nem fogadja el – a lemondási határidő betartásával a megrendelésétől elállhat.

 

 1. A Megrendelő ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Kiadótól, illetve a Kiadó munkatársaitól a reklám közzétevőjének a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény szerinti, a Megrendelővel szemben fennálló egyetemleges felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést és költséget, amelyet a hivatkozott törvény és a jelen szerződés Megrendelő általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Kiadóval, illetve annak munkatársaival szemben érvényesítenek. A fenti felelősség- és tartozásátvállalás alapján a Megrendelő köteles a Kiadó, illetőleg annak munkatársa helyett a hatósággal, illetve a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetőleg a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést és költséget, vagy ha azt a Kiadó, illetve munkatársai már kiegyenlítették, a Megrendelő a Kiadóval, illetőleg munkatársával szemben tartozik helytállni.

 

 1. Mind Kiadó, mind a Megrendelő köteles az együttműködésük során tudomásukra jutott információkat időkorlátozás nélkül üzleti titokként megőrizni. E kötelezettség megszegésével okozott károkért a károkozó korlátlan felelősséggel tartozik.

 

 1. Esetleges vitás kérdésekben – az egyedi szerződéseken, megállapodásokon túlmenően – az Általános Hirdetési Feltételekben, továbbá a Ptk.-ban, valamint a reklámokra vonatkozó mindenkor hatályos törvények és reklámetikai előírások, továbbá a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény ide vonatkozó rendelkezései irányadók.